Odbor RUČNÉ VÝT VARNÉ SPRACÚVA NIETEXTÍLIÍ vo výchovno-vzdelávacom procese prepája výtvarno- tvorivé vedomosti žiaka s remeselnou odbornosťou. Ucelený sumár textilných techník (výšivkárske a čipkárske techniky, ručné tkanie a viazanie gobelínov, technika batík a maľovanie na textil, pletenie a háčkovanie, konštrukcia a modelácia odevov) tvorí fundament výtvarného spracovania textilu na tomto oddelení.
■ Osvojenie si tradičných textilných techník nie je konečným uchopením odbornosti, tým je ich výtvarný posun a prehodnotenie do súčasného myslenia v dizajne. K tomu patrí aj využitie netextilných materiálov, teda práca s plastmi, papierom, technickými tkaninami, drôtom, kovom...

V prvom a druhom ročníku sú základom výtvarného a odborného smerovania výtvarná príprava a prax. Žiak si osvojuje výtvarný jazyk, rozvíja invenčné myslenie a formuje technologické a remeselné návyky. Praktické cvičenia a textilné technológie vedú žiakov k remeselnej a odbornej zručnosti.
■ V treťom a štvrtom ročníku sa kladie dôraz na samostatný tvorivý prístup pri riešení jednotlivých cvičení a syntézu návrhovej časti s praktickou realizáciou.
■ Osnovy obsahujú komplexné riešenie interiérového dizajnu, autorského odevu, odev- ných doplnkov, textilných aj netextilných šperkov, hračiek, tapisérií a výtvarných artefaktov. V poslednom ročníku sa veľký priestor poskytuje individuálnemu experimentovaniu a prehodnoteniu tradičných textilných techník a materiálov. Polročné klauzúrne práce žiakov preukážu mieru samostatnosti a výtvarnej zrelosti v danom odbore. Štúdium je ukončené maturitou, sumarizujúcou nadobudnuté odborné vedomosti.
■ Dnešné oddelenie pri profilácii absolventov vychádza predovšetkým zo súčasných požiadaviek na textilný dizajn a následného uplatnenia v novovzniknutých podmienkach spoločnosti. Svoje výsledky konfrontujú ešte počas štúdia na výstavách, módnych prehliadkach a workshopoch. (intermóda, rok 2001 – 03, Medzinárodný projekt comenius, rok 2000 – 03, nové technológie pre odevný dizajn – projekt a workshop, rok 2001 – 05).
■ Najnadanejší absolventi úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách (všvu, všmu, ffuk...) Absolventi sa realizujú ako textilní a odevní dizajnéri a kreatívni remeselníci v súkromnom sektore a širšom kontexte kultúry.

The teaching of textile hand-processing in arts connects the creative skills of the student with craftmanship. A complex summary of textile techniques (embroidery and macramé techniques, hand-knitting of tapestry, tie-dying and paint-decorating of textile, knitting and chrochetting, desiging and modelling clothes, etc.) is a fundamental part of the department’s curriculum. Acquiring traditional textile techniques does not mean that the person can be seen as a finished professional. Rather, the skills help the student develop artistically and provide room for adapting to current trends and ways of thinking in the area of creative design.
■ Non-textile materials and working with them are a part of the department’s curriculum as well. Common examples of other materials are vinyl and other plastics, paper, technical fabrics, wires and metal.
■ The first two years of study are largely devoted to artistic preparation and practical exercises as the groundwork for artistic and professional development. Students become acquainted with the essentials of arts terminology as well as the basic techniques and means of artistic expression. Through a range of practical exercises, they develop their imaginative thinking and creative potential while nurturing their skills in the technologies and craftsmanship that relate to their profession.
■ The third and fourth years focus on the student’s individual creative approach to assignements, inventive solutions to them, as well as the synthesis of the design phase with practical realisation.
■ The curriculum contains complex design studies of the interior, clothing, accessories, textile and non-textile jewelry, toys, embroidery and other artifacts. In the final year, students have significant time for individual experiments and the evaluation of traditional techniques relating to textile and other materials. The mid-year exam indicates the students‘ artistic maturity and the level of craftsmanship and individuality in a particular area. The studies end with the final exam that evaluates and summarizes the skills as well as the theoretical background gained by the student.
■ Today the department provides its graduates with a profile that carefully reflects and respects the demands of textile design and production, as well as the ability to respond to new social developments. Student works are is presented at various exhibitions, fashion shows and workshops. (intermóda, 2001 – 2003; international project comenius, 2001 – 2003; new technologies in fashion design – project and workshop, 2001 – 2005). The most talented graduates successfully continue with their studies at universities and special academies, such as the Academy of Fine Arts in Bratislava – aka všvu, the Academy of Performing Arts in Bratislava – aka všmu, the Philosophical Faculty of Comenius University – aka ffuk, etc.
■ Graduates later work in a wide-range of fields including textile and fashion design, creative craftsmans in the private sector and various areas of arts and culture.