Prvý a druhý ročník v systéme výučby (zameraním, skladbou predmetov) na oddelení PROPAGAČNÉHO VÝTVARNÍCTVA považujeme za prípravné ročníky. Už aj tu sa však kladie dôraz na invenčné, samostatné reagovanie na dané úlohy a utvára sa istý model tvorivého postupu výtvarnej práce. Súčinnosť jednotlivých predmetov a osvojenie si procesov dávajú žiakovi možnosť, aby neskôr úspešne riešil aj často komplikované propagačné úlohy. Jednoduché prvky a princípy výtvarnej, manuálnej i technickej povahy si žiak osvojuje v rozloženom rade úkonov. Zároveň nadobúda aj základnú kritickú orientáciu posudzovaním svojich výsledkov v konfrontácii s výsledkami spolužiakov. Okrem výtvarnej prípravy a figurálneho kreslenia pribúdajú úlohy reliéfnej a priestorovej povahy, zatiaľ iba modelové, bez konkrétneho funkčného určenia. Syntetizovanie prichádza v ďalších ročníkoch, pribudnú nové predmety – navrhovanie a architektonický dizajn. Úlohy sú formulované tak, aby žiak navrhol a zrealizoval konkrétne artefakty.

Ich rad sa začína v treťom ročníku emblémom, riešením znaku v príslušnom materiáli. Postupuje sa ďalej cez jednoduché plošné pútače rôznej povahy, trojrozmerné propagačné objekty až ku komplexným propagačným a výstavným úlohám, ktoré sa riešia vo štvrtom ročníku.
■ Samostatnými klauzúrnymi prácami, ktoré sú vždy po polroku štúdia v treťom a štvrtom ročníku, preukazujú žiaci zvládnutie učiva. Pri zadávaní tém klauzúrnych prác sa nevyhýbame objednávkam z praxe, i keď sú rôznorodej povahy, lebo skúsenosti nám potvrdzujú, že pre žiaka je riešenie konkrétnej zákazky, končiacej realizáciou, stimulom.
■ Praktické maturitné skúšky by mali preukázať zrelý výtvarný názor absolventov. Témy sú koncipované tak, aby sa uplatnila škála propagačných úloh, ktoré sa počas štúdia na oddelení riešia, napríklad:
■ návrh nástennej veľkoplošnej reklamy
■ návrh veľkoplošného pútača
■ komplexné interiérové značenie
■ emblém zakomponovaný do architektúry
■ scénický návrh
■ výtvarno-architektonické riešenie priečelia
■ riešenie obcho dného zariadenia a jeho interiéru
■ návrh priestorového pútača.
■ Všetky úlohy sú podmienené možnosťou technickej realizácie a tá je dokumentovaná technickým riešením. Súčasťou je aj teoreticko-estetický rozbor vlastnej práce, ktorý zdôvodňuje oprávnenosť riešenia. Takto pripravení absolventi sú schopní komplexne riešiť úlohy z oblasti propagácie vo sfére obchodu, výstavníctva, osvety, atď., kde vykonávajú návrhové i realizačné práce. Časť z nich pokračuje v štúdiu na vysokých výtvarných školách, na architektúre, scénografii, dejinách umenia, pedagogike.

The first and second years of the department’s curriculum (focus, selection of subjects and their structure, etc.) are considered to form the so-called preparation phase. Even in these first two years, however, attention is paid to evoke an individual and inventive approach to given assignments among students in order to introduce to them and form a certain model of creative process in art making. Thanks to close correspondence between individual subjects and knowledge of various processes, the students have an opportunity to learn how to successfully solve often complicated and difficult tasks in advertising and promotional design at later stages in their studies and professional careers.
■ The students acquire basic techniques and principles of a visual, manual as well as technical nature through a series of assignments. Simultaneously, they learn the basics in critical orientation through juxtaposing, evaluating and confronting their own works with the works of their fellow students. Besides the preparation phase in fine art, figurative drawing and other subjects, the students later discover the areas of relief and three-dimensional arts, first focusing on modelling without a particular functional purpose.
■ Synthesizing forms and means of expression compose the educational contents of the latter two years. New subjects, such as industrial and architecture design are introduced is documented with the technical solution to be used in this respect. Another part of the final exam is a theoretical /aesthetical analysis of the student’s piece that justifies the proposed technical solution.
■ Students who pass these exams are ready to solve tasks in all their complexity and from a broad perspective – the tasks they can tackle range from advertising in business, management of exhibitions, art education, etc. and can include both design and technical realisation. Some of the graduates also continue their training at various art schools and academies, studying architecture, industrial design, theatre design, art history, art education, etc. at this time. In their assignments the students are asked to design and realize concrete artefacts. In the third year, these assignments begin with the emblem /logo – how to design the sign in particular material. They later work on simple two-dimensional advertisements of various natures and purposes followed by three-dimensional objects for advertising purposes and finally complex promotional and exhibition-related solutions that constitute the main part of the curriculum in the last year.
■ Their individual exam works that take place at the end of each semester in the final two years demonstrate their managing of the subject matter. When assigning the exam works to students we often impose actual demands from practical life, whether they demand practical or creative solutions. The nature of these assignments can va ry greatly. Our experience confirms that a solution of a real task, ending with a realization is a stimulus for a student.
■ The final exam works should demonstrate the student’s rounded artistic attitude. The thematic framework is designed so that the wide scale of advertising and promotion training the students go through during their studies is used. The themes include:
■ design of a large -size two-dimensional advertisement
■ design of a billboard
■ complex indoor signage
■ emblem encomposed into architecture
■ theatre set design
■ artistic-exterior design of a building facade
■ store design including interior
■ three-dimensional advertisment.
■ All these assignments are conditioned by the possibility to be technically realizable. The process of realization