Odbor KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO DREVOREZIEB je spomedzi ôsmich oddelení Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru najmladším odborom. Bol založený v roku 1980 ako dvojročné pomaturitné štúdium v špecializáciách reštaurovanie drevenej plastiky a reštaurovanie kamenných článkov v architektúre.
■ Vznik odboru bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti.
■ Postupnou kryštalizáciou ideového nasmerovania odboru došlo k odlúčeniu špecializácie reštaurovania a konzervovania kamenných článkov a odbor sa užšie špecializoval na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií.

Oddelenie veľmi úzko spolupracuje s Mestským múzeom a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Tieto inštitúcie poskytujú konkrétne umelecké diela, na ktorých sa v rámci odbornej práce aplikujú všetky metodické a technologické postupy, tak dôležité na osvojenie si náročných reštaurátorských techník. Program výučby odboru je realizovaný štvorročným štúdiom, ktoré sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou. V rámci štúdia žiaci absolvujú výtvarnú prípravu, kreslenie a modelovanie, drevorezbu a reštaurátorskú prax. Súčasťou výuky je ich teoretické vzdelanie v oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti a reštaurátorskej technológie.
■ Počas existencie tohto odboru Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave vychovala celý rad stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov. Absolventi tohto odboru zúročujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Nachádzajú uplatnenie aj v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva.

Out of the eight departments at the school of applied arts, the department of wood-cut restoration youngest. It was founded in 1980 as a two-year post-graduate programme with the following specializations: restoration of wooden sculpture and restoration of stone-carving in architecture. The reason behind the establishment of this department was the growing public need for professionals in the area of art restoration with secondary education who could preserve and restore the artistic and historical monuments of our past.
■ With the gradual crystalisation of the department’s ideological direction, further separation of the specialisation on restoring stone-carving items in architecture took place. The department focused on preservation and restoration of wooden monuments, sculptures, polychromic wood-carvings, historical furniture, clocks and other objects, mostly collected in art galeries and museums.
■ The department closely cooperates with the Municipal Museum and the Slovak National Gallery in Bratislava. These institutions provide the actual artworks for restoration, where the students have the opportunity to learn all the methodical and technological procedures and processes that are essential to understanding and mastering the demanding restoration techniques.
■ The programme consists of four school years and terminates with practical and theoretical final exams. Throughout their studies, students are also taught preparation, including drawing and modelling, wood-carving as well as practical exercises in art restoration. Studies also include substantial theoretical preparation with a special focus on art history, iconography, art preservation methodology and restoration technologies.
■ During the existence of this department, the School of Applied Arts and Craftsmenship in Bratislava trained a whole array of restoration professionals with high-quality education.
■ The graduates of the department make use of their skills and knowledge in museums and galleries throughout Slovakia. They also find career opportunities in restoration teams which participate in the preservation and renovation of our cultural heritage.