PORADNÉ ORGÁNY,

PARTNERI A SPONZORI


Rada školy

1. Doležalová Ľudmila, Mgr. - za pedagogických pracovníkov
2. Hrčka Roman, ArtD. - za pedagogických pracovníkov - podpredseda RŠ
3. Martanovič Miroslav - za nepedagogických pracovníkov
4. Adamčík František, Ing. - za rodičov žiakov
5. Matláková Lenka, Mgr. - za rodičov žiakov - predsedníčka RŠ
6. Žabka Juraj. - za rodičov žiakov
7. Vypušťák Jakub - za žiakov
8. Húska Peter, Mgr. - za BSK
9. Snopko Ladislav, Mgr. - za BSK
10. Solga Oliver, Mgr. - za BSK
11. Šramko Peter, Ing. - za BSK
       

Umelecká rada

1. Bohatová Anna, akad.mal. - vedúca odd. ručného výtvarného spracúvania textílií
2. Csáderová Judita, Mgr. - predsedníčka predmetovej komisie pre tzv. plošné študijné odbory
3. Hanko Milan, MgA. - vedúci odd. keramického dizajnu
4. Hartiník Martin, Mgr.art.. - vedúci odd. dizajnu a tvarovania dreva
5. Hrčka Roman, ArtD. - vedúci odd. kameňosochárstva
6. Jentnerová Magdaléna, PhDr. - predsedníčka predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov
7. Šoltisová Pavla, Mgr. - vedúca odd. propagačnej grafiky
8. Hrvoľ Jozef, akad.mal. - predseda predmetovej komisie pre tzv. plastické študijné odbory
9. Čintalan Peter, Mgr.art. - vedúci odd. úžitkovej fotografie
10. Sitáková Ľubica, Mgr.art. - vedúca odd. propagačného výtvarníctva
11. Vilim Bohuš, akad.soch. - vedúci odd. reštaurátorstva a konzervátorstva
12 Oravec Viktor, akad.soch. - vedúci odd.dizajnu - priemyselný dizajn
       

Študentský parlament

1. Klikáčová Hana - odd.propagačného výtvarníctva
2. Dzurek Samuel - odd.úžitkovej fotografie
3. Lelovics Dávid - odd.konzervátorstva a reštaurátorstva
4. Vypušťák Jakub - odd.kameňosochárstva
5. Palkovičová Terézia - odd.dizajnu a tvarovania dreva
6. Harmanová Ema - odd.keramického dizajnu
7. Rajtáková Paulína - odd.propagačnej grafiky
8. Minichová Celestína - odd.ručného výtvarného spracúvania textílií
9. Žáková Natália - odd.priemyselného dizajnu

Partneri