PROPAGAČNÁ GRAFIKA je formou vizuálnej komunikácie s pragmatickým, propagačným cieľom. Musí však obsahovať výtvarno-estetické kvality,ktoré sú dôležité z dvoch dôvodov: pomáhajú dosiahnuť konkrétny propagačný cieľ a v druhom (ale spoločensky rovnako významnom) pláne formujú kultúru každodenného života.
■ Žiaci oddelenia sa majú stať tvorcami takých hodnôt v oblasti plagátu, knižnej grafiky, jednotného firemného štýlu, logotypu, obalovín, poštovej známky, televíznej reklamy, atď. Oddelenie poskytuje žiakom výučbu, ktorá zahŕňa grafickú technológiu, rozvíjanie výtvarného talentu a potrebného intelektuálneho zázemia.
■ Už od založenia ŠUR sa vo výchove budúcich úžitkových výtvarníkov zdôrazňuje funkčná estetika. Grafik musí mať rozvinutú schopnosť pohotovo výtvarne reagovať s využitím logiky a vtipu v rámci výtvarných koncepcií a špeci fickej technológie. Na to potrebuje aj teoretickú prípravu. Tá je v niečom iná ako u tvorcu voľnej grafiky. Viac než na originálnosti myslenia

Široké poznanie a rozhľad dáva grafikovi viac podnetov, aby pružne reagoval na rôznorodé úlohy. Jednou zložkou jeho teoretickej prípravy je poznanie dejín výtvarného umenia so zameraním na vzťah umenia a remesiel. Ale aj z takzvaného vysokého umenia žiaci získavajú podnety, ktoré transformujú do svojej úžitkovej tvorby. Také umenovedné exkurzy nezískajú len z teoretického predmetu dejiny výtvarnej kultúry, ale priebežne zo všetkých odborných predmetov v rámci oddelenia.
■ V prvom a druhom ročníku si žiak v predmete výtvarná príprava osvojuje základy výtvarného jazyka. V týchto dvoch ročníkoch dosahuje nutný stupeň zdatnosti vo figurálnom a vecnom kreslení, v písme, v používaní fotografie a počítača a v dielenskej praxi. Tieto schopnosti nakoniec spojí a využije v prvej komplexnej úlohe.
■ V treťom a štvrtom ročníku sa nadobúdané znalosti plnšie aplikujú v konkrétnych úlohách, vrátane polročných klauzúrnych prác a záverečnej, maturitnej práce. Pri ich realizácii vystupuje do popredia význam cvičení z počítačovej grafiky. Použitie počítača urýchľuje proces tvorby a finalizuje návrhy v precíznom výslednom tvare. Hlavné odborné ciele výučby sú koncepčná práca pri analýze zadanej úlohy, jej invenčné riešenie, použitie primeraných výtvarných prostriedkov a zváženie technologicko-realizačných možností s ich predpokladaným psychologickým účinkom.
■ Reagujeme i na objednávky inštitúcií, firiem, organizácií, akceptujeme tieto výzvy, ktoré prinášajú obojstranný úžitok. Skúsenosti z tvorby priamo pre podniky napĺňajú zámer pedagogického procesu: docieliť, aby absolventi oddelenia obstáli v súčasnom konkurenčnom prostredí na profesionálnej úrovni.

Applied graphic design is a form of visual communication with the pragmantic purpose of promotion. It necessarily contains, of course, artistic/aesthetic qualities which are important for two main reasons: they help accomplish the particular promotional purpose and they contribute to forming the current cultural environment which makes them very important from the socio-cultural point of view.
■ The students of the Department of Applied Graphic Design are supposed to become ambassadors of the aforementioned values through the various formats of promotional design, including poster, packaging, book and corporate design, logotype, postage stamp, TV advertising, billboard, etc. The department provides the students with an educational programme that includes graphic design technologies, development of artistic talents and instincts as well as the necessary intellectual and theoretical background.
■ Since the beginning of the school’s existence, functional aesthetics has always been the central focus in the education of future applied artists. Graphic designers must have a well-developed ability to promptly articulate their reactions to the given assignments artistically, using logic and wit within the artistic concept and the specifics of the used format and technology. Theoretical background, as we already mentioned, is essential in creative environments and differs, in this case, from the background of a free graphic designer/artist. More than the originality of creative ideas and depth of the philosophical aspect of the works, the promotional/ advertising graphic designer rather focuses on, and thus must have a solid background in, cultural and technological values.
■ Broad knowledge and horizons give the advertising graphic designer more imputs to flexibly react to various influences and trends coming from outside. One part of his/her theoretical preparation is the study of art history, focusing mainly on the relationship between art and craft. Even so-called ‘high art’ gives students an opportunity to gain a variety of ideas and impulses that they later transform into their own works of applied arts. Such artistic /scientific asides cannot be accomplished only through studying theory and art history, butall specialized courses within the department’s curriculum are necessary to pas.
■ In the first and second years, students are intro-duced to the foundations of art theory and practice. In these two years, the necessary skills in drawing figurative and non-figurative themes, typography, photography and computer graphics as well as technological background are taught through a series of workshops. The students later interconnect and use these skills working on their first complex assignments.
■ In the third and fourth years the students get more such assignments and can thus make full use of their gained and learnt skills and knowledge. The works include the half-year practical exams and the final leaving exam. During their realization the students capitalize on the skills they have achieved through the courses on computer graphics. Using computers speeds up the creative process and makes the final designs look precise and professional. The main professional aims of such education are a concpetual approach to the various tasks – analytical skills, inventional solutions, usage of adequate artistic means and the ability to evaluate and properly plan the use of technologies, as well as the finalisation of the work with regard to its aimed psychological impact on the audience.
■ The department also cooperates with other institutions, private companies, professional organizations and if their demands correspond with the content of the department’s curriculum, they mutualy profit from such cooperation. Moreover, there are substantial examples of cooperation with companies that make the pedagogical purpose of such processes valid and relevant. It is essential to make the students of the graphic design department skilled and inventional professionals who can hold their own against others in this highly competitive industry.