Kritériá prijímacej skúšky

 

 

 

2. KOLO PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Riaditeľ školy vypisuje 2. kolo prijímacej talentovej skúšky na uvoľnené miesta v študijných odboroch: priemyselný dizajn, úžitková fotografia, kameňosochárstvo, propagačné výtvarníctvo, dizajn a tvarovanie dreva a keramický dizajn

dňa 19.6.2018 (utorok) o 8.30 hod.

Prihlášku na štúdium v strednej škole je potrebné doručiť do 15.6.2018 v krajnom prípade v deň talentovej skúšky osobne.

 

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých žiakov

Zoznam žiakov ktorí vyhoveli kritériám ale pre nedostatok miesta neboli prijatí

Zoznam žiakov ktorí neboli prijatí lebo nevyhoveli kritériám

 

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY
pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019
termín: v pondelok 26.3.2018.

Prihlášky na štúdium prijímame poštou do 16.3.2018, osobne do 21.3.2018

 

Prihláška na štúdium na strednej škole a pokyny na vyplňovanie:

     

 

                                                  Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
                                                         Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

 

Termín prijímacej skúšky: 26.3.2018 (pondelok)

Prijímacie konanie sa uskutoční v jeden deň, talentová skúška pre všetky študijné odbory bude rovnaká.

Prijímacie konanie na ŠÚV J.Vydru pozostáva:

A. zo zohľadnenia doterajších vzdelávacích výsledkov na ZŠ

B. z 3 tém talentovej skúšky:

    1. Kresba – vecná štúdia podľa modelu

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry rôznych materiálov a tvarov, modelácia – tieňovanie jednotlivých prvkov.

    2. Maľba - figurálna kompozícia

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

    3. Modelovanie

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a priestor, proporcionalita.

Časový harmonogram: téma č. 1   8.30 - 10.15
  téma č. 2 10.30 - 12.00
  téma č. 3 12.30 - 14.00

BODOVÉ HODNOTENIE

A.   Maximálny počet dosiahnutých bodov za doterajšie vzdelávacie výsledky zo ZŠ je 15 bodov.

B.  Jednotlivé témy talentovej skúšky sa hodnotia bodovou stupnicou 1 – 15. Maximálny počet dosiahnutý za tri splnené úlohy je   45 bodov.

Maximálny počet dosiahnutých bodov spolu je 60.

Uchádzač vyhovel kritériám pre prijímacie konanie, ak dosiahol 21 a viac bodov.

Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium budú ďalšími kritériami výtvarná úroveň domácich prác a dokladovaná úspešnosť z domácich či zahraničných výtvarných súťaží.

V úvode prijímacieho konania budú žiaci vyzvaní, aby si okrem zvoleného študijného odboru uvedeného na prihláške napísali aj alternatívne študijné odbory, o ktoré by mali záujem. Škola si vyhradzuje právo (so súhlasom zákonného zástupcu) prijať uchádzača na iný študijný odbor v prípade, ak vyhovie kritériám prijímacieho konania a pre nedostatok miesta sa neumiestni vo zvolenom študijnom odbore.

Podľa vyhlášky o stredných školách môže škola prijať v jednotlivých študijných odboroch maximálne 9 žiakov.

Kód školy na prihlášku 030775329
   
Študijné odbory: kód
   
1. propagačné výtvarníctvo 8260 M
2. úžitková fotografia 8223 M
3. propagačná grafika 8261 M
4. keramický dizajn 8289 M
5. dizajn a tvarovanie dreva 8279 M
6. kameňosochárstvo 8248 M
7. ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 M
8. konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8245 M 01
9. dizajn - priemyselný dizajn 8221 M 05
10. grafický dizajn 8296 M

Prijímacie konanie prebieha v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z. (§ 66)a o doplnení niektorých zákonov. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť alebo indikované špeciálne poruchy učenia, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie alebo z pedagogicko-psychologickej poradne (škola môže zabezpečiť vzdelávanie iba uchádzačom s ľahkým stupňom VPU).

Kritériá platia od 22.1.2018

Bratislava, 22.1.2018 akad.mal. Milan Pagáč
  riaditeľ ŠÚV J.Vydru
   
www.suvba.eu suvba@centrum.sk