Kritériá prijímacej skúšky

 

2.kolo talentovej skúšky - zoznam prijatých uchádzačov

Prijatie uchádzača je podmienené úspešným ukončením 9. ročníka základnej školy a zapísaním sa na štúdium v našej škole. Zápis sa uskutoční dňa 26.6. - 27.6.2017 v čase od 8.00 - 14.30 hod. v miestnosti č. 211 na 1.posch. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje.

Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole alebo nedoručenie zápisného lístka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača, na základe čoho sa začne konanie o zrušenie rozhodnutia o prijatí na strednú školu.

2. KOLO PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Škola vypisuje 2.kolo prijímacej talentovej skúšky (doplňujúcej) na prijatie do 1.ročníka v školskom roku 2017/2018. Termín: utorok 20.6.2017 o 8.30 hod.

Prihlášky prijímame do 16.6.2017 (výnimočne 19.6.2017).

PRIJÍMACIE KONANIE

Talentová skúška - zoznam prijatých uchádzačov

Prijatie uchádzača je podmienené úspešným ukončením 9. ročníka základnej školy a zapísaním sa na štúdium v našej škole. Zápis sa uskutoční dňa 3.4. - 10.4.2017 v čase od 8.00 - 14.30 hod. v miestnosti č. 211 na 1.posch. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje alebo tento zápisný lístok bude doručený poštou do 10.4.2017.

Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole alebo nedoručenie zápisného lístka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača, na základe čoho sa začne konanie o zrušenie rozhodnutia o prijatí na strednú školu.

Talentová skúška - zoznam uchádzačov ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta

Talentová skúška - zoznam uchádzačov ktorí neboli prijatí lebo nevyhoveli kritériám

 

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY
pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018
v pondelok 27.3.2017.

Prihlášky na štúdium prijímame poštou do 10.3.2017, osobne do 17.3.2017.

           Prihláška na štúdium na strednej škole TU  (prvé dve strany tlačiva Prihláška na štúdium na strednej škole)                               ___________________________________________________________________________

                                                            Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
                                                              Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

 

Termín prijímacej skúšky: 27.3.2017 (pondelok)

Prijímacie konanie sa uskutoční v jeden deň, talentová skúška pre všetky študijné odbory bude rovnaká.

Prijímacie konanie na ŠÚV J.Vydru pozostáva:

A. zo zohľadnenia doterajších vzdelávacích výsledkov na ZŠ

B. z 3 tém talentovej skúšky:

    1. Kresba – vecná štúdia podľa modelu

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry rôznych materiálov a tvarov, modelácia – tieňovanie jednotlivých prvkov.

    2. Maľba - figurálna kompozícia

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

    3. Modelovanie

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a priestor, proporcionalita.

Časový harmonogram: téma č. 1   8.30 - 10.15
  téma č. 2 10.30 - 12.00
  téma č. 3 12.30 - 14.00

BODOVÉ HODNOTENIE

A.   Maximálny počet dosiahnutých bodov za doterajšie vzdelávacie výsledky zo ZŠ je 15 bodov.

B.  Jednotlivé témy talentovej skúšky sa hodnotia bodovou stupnicou 1 – 15. Maximálny počet dosiahnutý za tri splnené úlohy je   45 bodov.

Maximálny počet dosiahnutých bodov spolu je 60.

Uchádzač vyhovel kritériám pre prijímacie konanie, ak dosiahol 21 a viac bodov.

Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium budú ďalšími kritériami výtvarná úroveň domácich prác a dokladovaná úspešnosť z domácich či zahraničných výtvarných súťaží.

V úvode prijímacieho konania budú žiaci vyzvaní, aby si okrem zvoleného študijného odboru uvedeného na prihláške napísali aj alternatívne študijné odbory, o ktoré by mali záujem. Škola si vyhradzuje právo (so súhlasom zákonného zástupcu) prijať uchádzača na iný študijný odbor v prípade, ak vyhovie kritériám prijímacieho konania a pre nedostatok miesta sa neumiestni vo zvolenom študijnom odbore.

Podľa vyhlášky o stredných školách môže škola prijať v jednotlivých študijných odboroch maximálne 9 žiakov.

Kód školy na prihlášku 030775329
   
Študijné odbory: kód
   
1. propagačné výtvarníctvo 8260 M
2. úžitková fotografia 8223 M
3. propagačná grafika 8261 M
4. keramický dizajn 8289 M
5. dizajn a tvarovanie dreva 8279 M
6. kameňosochárstvo 8248 M
7. ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 M
8. konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8245 M 01
9. dizajn - priemyselný dizajn 8221 M 05
10. grafický dizajn 8296 M

Prijímacie konanie prebieha v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z. (§ 66)a o doplnení niektorých zákonov. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť alebo indikované špeciálne poruchy učenia, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie alebo z pedagogicko-psychologickej poradne (škola môže zabezpečiť vzdelávanie iba uchádzačom s ľahkým stupňom VPU bez štatútu individuálne integrovaného žiaka).

Kritériá platia od 13.1.2017

Bratislava, 13.1.2017 akad.mal. Milan Pagáč
  riaditeľ ŠÚV J.Vydru
   
www.suvba.eu suvba@centrum.sk