Kritériá prijímacej skúšky

 

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Prijatí

Vyhoveli - Neprijatí pre nedostatok miesta

Neprijatí

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY
pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020
termín: v pondelok 25.3.2019.

Prihlášky prijímame poštou do 15.3.2019, osobne do 20.3.2019.

Škola má k dispozícii niekoľko internátov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo potrebujete vedieť o prijímačkách na stredné školy

Prihláška na štúdium na strednej škole a pokyny na vyplňovanie:

     

 

                                                  Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
                                                         Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

 

Termín prijímacej skúšky: 25.3.2019 (pondelok)

Prijímacie konanie sa uskutoční v jeden deň, talentová skúška pre všetky študijné odbory bude rovnaká.

Prijímacie konanie na ŠÚV J.Vydru pozostáva:

A. zo zohľadnenia doterajších vzdelávacích výsledkov na ZŠ

B. z 3 tém talentovej skúšky:

    1. Kresba – vecná štúdia podľa modelu

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry rôznych materiálov a tvarov, modelácia – tieňovanie jednotlivých prvkov.

    2. Figurálna kompozícia - práca s farbou

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

    3. Modelovanie

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a priestor, proporcionalita.

Časový harmonogram: téma č. 1   8.30 - 10.15
  téma č. 2 10.30 - 12.00
  téma č. 3 12.30 - 14.00

BODOVÉ HODNOTENIE

A.   Maximálny počet dosiahnutých bodov za doterajšie vzdelávacie výsledky zo ZŠ je 15 bodov.

B.  Jednotlivé témy talentovej skúšky sa hodnotia bodovou stupnicou 1 – 15. Maximálny počet dosiahnutý za tri splnené úlohy je   45 bodov.

Maximálny počet dosiahnutých bodov spolu je 60.

Uchádzač vyhovel kritériám pre prijímacie konanie, ak dosiahol 21 a viac bodov.

Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium budú ďalšími kritériami výtvarná úroveň domácich prác a dokladovaná úspešnosť z domácich či zahraničných výtvarných súťaží.

V úvode prijímacieho konania budú žiaci vyzvaní, aby si okrem zvoleného študijného odboru uvedeného na prihláške napísali aj alternatívne študijné odbory, o ktoré by mali záujem. Škola si vyhradzuje právo (so súhlasom zákonného zástupcu) prijať uchádzača na iný študijný odbor v prípade, ak vyhovie kritériám prijímacieho konania a pre nedostatok miesta sa neumiestni vo zvolenom študijnom odbore.

Podľa vyhlášky o stredných školách môže škola prijať v jednotlivých študijných odboroch maximálne 9 žiakov.

Kód školy na prihlášku 030775329
   
Študijné odbory: kód
   
1. propagačné výtvarníctvo 8260 M
2. úžitková fotografia 8223 M
3. propagačná grafika 8261 M
4. keramický dizajn 8289 M
5. dizajn a tvarovanie dreva 8279 M
6. kameňosochárstvo 8248 M
7. ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 M
8. konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8245 M 01
9. dizajn - priemyselný dizajn 8221 M 05
10. grafický dizajn 8296 M

Prijímacie konanie prebieha v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z. (§ 66)a o doplnení niektorých zákonov. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť alebo indikované špeciálne poruchy učenia, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie alebo z pedagogicko-psychologickej poradne (škola môže zabezpečiť vzdelávanie iba uchádzačom s ľahkým stupňom VPU).

Kritériá platia od 25.1.2019

Bratislava, 25.1.2019 akad.mal. Milan Pagáč
  riaditeľ ŠÚV J.Vydru
   
www.suvba.eu suvba@centrum.sk