Oddelenie KAMEŇOSOCHÁRSTVA Školy úžitkového výtvarníctva nadväzuje výučbou na tradíciu ŠKOLY UMELECKÝCH REMESIEL a orientuje sa na prípravu svojich žiakov na požiadavky praxe a na vysokú umelecko- remeselnú zručnosť absolventov.
■ Na základe dlhoročných skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese a v nových podmienkach školy kladie veľký dôraz na prepojenie výtvarného, remeselného a úžitkového aspektu tvorby.
■ Od prvého ročníka žiak vstupuje do kontaktu s materiálom, osvojuje si základné výtvarné technologicko- remeselné poznatky odboru. Počas celého štúdia rozvíjame invenčné myslenie študentov a formujeme remeselné schopnosti.

V priebehu štúdia na oddelení kameňosochárstva sa kladie dôraz na kresebnú prípravu, navrhovanie, modelovanie, prácu s priestorom a farbou. Žiak pracuje s rozličnými materiálmi, spoznáva ich výtvarné a technické možnosti. Systematickým štúdiom, navrhovaním dizajnu a úžitkových dekoratívnych artefaktov do interiéru i exteriéru, ako aj vytváraním voľnej plastiky sa napĺňa poslanie oddelenia.
■ V priebehu štúdia si žiaci osvoja aj reprodukčné kameňosochárske techniky a rozširujú svoje poznanie zoznamovaním sa i s inými výtvarnými disciplínami – tvorbou medailí, plakiet, pamätných mincí, šperkov.
■ Po ukončení štúdia na oddelení kameňosochárstva majú absolventi veľké možnosti uplatnenia aj pri obnove historických pamiatok a v tradičných kameňosochárskych prácach.
■ Oddelenie kameňosochárstva v súčasnosti spĺňa všetky predpoklady kvalitnej prípravy študentov v tomto odbore na prax i na ďalšie štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním (vysoká škola výtvarných umení, vysoká škola múzických umení...).

The department of sculpture and stonecarving within the saa (school of applied arts) follows on the tradition of educating crafts and applied art techniques with a special focus on young students. The aim is to turn these young people into professionals with highly mastered skills, in both art- and craftrelated areas, as well as with a substantial theoretical background.
■ Based on the long-standing experience in the educational process as well as the newly established conditions of the school’s existence, we pay a lot of attention to connecting the artistic, handicraft and applied aspects of the creative process. From the first year, the student is introduced to the materials and begins to acquire the essential knowledge of both the artistic and technological aspects of particular craftsmanships. Throughout their entire studies we help students nurture invention and creativity while at the same time developing their craft skills.
■ Drawing, design, modelling as well as working with space and colour are in the main focus of the school’s programme. The student works with various materials and learns about their specific technical and artistic qualities. The main content of the department’s curriculum is fulfilled through systematic studies, applied design, decorative artifacts for interiors and exteriors and free plastic art.
■ The students acquire reproductional schulpture techniques and broaden their knowledge via lother art disciplines – making medals, plaquettes, memorable coins, jewelry, etc.
■ After finishing their studies in the department, graduates have great career opportunities in the area of the restoration of historical monuments as well as traditional sculpture and stone-carving works.
■ The department of sculpture and stone -carving currently fulfills all the roles of an institution that offers quality studies to young artists, whether they go to work after the studies or want to continue at one of the art academies.