Priemyselny dizajn

                        

 

 

Prioritou oddelenia Priemyselného dizajnu je vychovávať a naučiť študenta koncepčne myslieť a tvoriť, samostatne riešiť a navrhovať zadané úlohy, spracovať návrhy do vizuálnej podoby (dizajnérska kresba, technická dokumentácia a počítačová vizualizácia v 3D aplikácii), modelovej alebo materiálovej realizácie v kombináciách rôznych materiálových a technologických výstupov, realizovať nefunkčný prototyp v mierke 1:1. Študent je vedený k tomu aby dokázal kreatívne reagovať na inovovanie starších koncepcií, redizajnu, styling a na progresívne-futurologické vízie. Cieľom je oboznamovať študenta priebežne aj so vznikom nových materiálov a nových technológií a ich využitím v praxi. Finálna časť štúdia v druhom polroku štvrtého ročníka predstavuje samostatnú maturitnú prácu s obhajobou. Osnovy v prvom až štvrtom ročníku obsahujú odborné predmety: Výtvarná príprava – kresba, Odborná prax, Technické kreslenie, Písmo, Technológia, Počítačová grafika, Dejiny dizajnu, Odborné navrhovanie, Odborné kreslenie a modelovanie.

Študent po úspešnom absolvovaní štúdia na oddelení priemyselného dizajnu by mal vedieť samostatne, koncepčne a tvorivo myslieť, navrhovať a realizovať návrhy v oblasti produktového a interiérového dizajnu. Záber a rozsah, na ktorý je odbor zameraný predstavujú tvorbu predmetov dennej potreby, produktové dizajny a interiérový mobiliár. Absolvent by sa mal vedieť uplatniť ako samostatný dizajnér, alebo ako člen tímu v dizajnérskej firme alebo firme zameranej na výrobu produktov. Hlavnou prioritou oddelenia je aby študent po úspešnom absolvovaní školy pokračoval v ďalšom štúdiu na vysokých školách umeleckého a dizajnérskeho zamerania na Slovensku, v Českej republike a v rámci Európskej únie.